« Day 88 / 35236 km - Texas | Main | Day 89 / 35800 km - Home sweet home »

Tuesday, July 05, 2005

Comments

Sillä lailla Jussi! Hieno homma koko reissu ja hieno juttu, että olet taas takaisin Dallasissa. Hyvin olit suunnitellut ja valmistelut matkasi (sen kyllä täällä kotona tiesimmekin). USA:n kartat oli kolme kuukautta sängylläsi levällään, joten oli helppo alella sinun mukanasi koko matkan. Onnittelut, oikein lämpimät sinulle hienosta suorituksestasi! Terveisin äiti ja iskä

Jyge

Tähän ei eläin pysty.

Jyge

Tähän ei eläin pysty.

Pete

Jep, jätkähän on timanttia kovempi luu - räväkkä kuin jännitetty teräsjousi. Ja ton reissun jälkeen persaus ilmeisesti täyttä betonia? ;)
Eikä Dumbokaan huonosti pärjännyt - ilmeisen kelpo ratsu oletan?

Kova jermu tai et, niin siitä huolimatta pesen sut (taas?) lajissa kuin lajissa, kunhan pääset sieltä tänne Suomeen ;)

Onnittelut hienosta reissusta Jussi! Olit oikea

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)