« Day 86 / 34115 km - Monumenttilaakso ja nelja osavaltioo | Main | Day 88 / 35236 km - Texas »

Monday, July 04, 2005

Comments

Jyge

Dumppelissa alkaa olla sisäänajo selkeesti tehty kun kulutus laskee. Toi telttanovikuva viestittää kyllä että kojootin on turha tulla ulvoon tälle reviirille... Loppumatkaa ei ole pakko ajaa suoraan: Paina hiileen !

Pete

Juuh, kyllä ois kojootilla menny vellit housuun jos ois kurkannut ton näkösen äijän telttaan. Tiedä kuka ois joutunut ja kenen päivälliseks - tai yöpalaks.

Appropo, sen verran paljon olen itse reissannut J.Väisäsen kanssa, notta enpä yllättynyt lainkaan lukiessani toissa päivänä samaisen kaverin kurvailuista jossain paahteisella aavikolla ilman vettä ja eväitä. Voin nimittäin kertoa että Jussin reissuilla syödään vasta sitte ku on ihan pakko.
Vai hä, brother? :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)