« Dallas - 22.200 miles | Main | Day 90 - Reissun jalkeen »

Wednesday, July 06, 2005

Comments

press@touring-life.com

Mr. haamukirjoittaja kiittää nöyrästi.. kuva meni kehyksiin ja kirjahyllyyn :)

Pete

Jep, jätkähän on timanttia kovempi luu - räväkkä kuin jännitetty teräsjousi. Ja ton reissun jälkeen persaus ilmeisesti täyttä betonia? ;)
Eikä Dumbokaan huonosti pärjännyt - ilmeisen kelpo ratsu oletan?

Kova jermu tai et, niin siitä huolimatta pesen sut (taas?) lajissa kuin lajissa, kunhan pääset sieltä tänne Suomeen ;)

Pete

Onnea Jussi hienosta reissusta!
Olit oikeassa: "because YOU can!" :-D

t: pikkubroidi Mansesta

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)