« KiWi Paiva 2 - Mutka, patka, mutka :) | Pääsivu | KiWi Paiva 4 - Sanattomaksi vetaa »

keskiviikko, tammikuu 16, 2008

Kommentit

Lassi

Taitaa olla hienoa, kateeks käy. Laitappa yks kuva ja vähän tekstiä siitä minkälaisilla pyörillä olette matkassa. Nauttikaa. Lassi

Pasi Riutta

Terve Jussi,

Kuulin, että olet tulossa MP messuille Suomeen - pitaako paikkansa?

- Pasi -
PS: Ostin just Lakun (=Honda XRV African Twin 750) ensi kesän reissuja varten...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)