« KiWi Paiva 13 - God's Gift To Motorcycling | Pääsivu | Route66 Day1 - Kelit kohdillaan »

lauantai, huhtikuu 05, 2008

Kommentit

Mohko

Tervehdys Antti ! Jartsille ja Eskolle terveiset. Tietokoneellani on jotain hyvääkin käyttöä, kun saa lukea teidän reissun edistymisestä.
Täällä la aamusta 0,4, ja pivistä.

kalle patova

Kapaselle terveisiä ja pitäkää hauskaa.

Leo ja Auli

Kapaselle terveisiä..ekat 50km ajettu.Oikein hyvää ja kokemusrikasta matkaa!!!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)