« Highway1 Day 14 - Tulta Kaminaan | Pääsivu | Mika Ihmeen Tourman? »

maanantai, kesäkuu 30, 2008

Kommentit

Patruuna

Terve Jussi!

Näyttää, että reisu on mennyt putkeen.
Luuletko, että kestät kuunnella patruunan kuorsaamista ensi kesänä HW1:lla?

Ehkä luulet, ehkä et...ajahan meidänkin ohi, sauna lämpeää.

t.ruuna[..?]

Ps. 'Kesä on ihmisen parasta aikaa' (M.Nykästä mukaellen)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)