« Highway1 Day 2 - Makeeta | Pääsivu | Highway1 Day 4 - Kuu-ukkoja »

keskiviikko, kesäkuu 18, 2008

Kommentit

Möhkö

Hyvä Antti! Taidat olla aikamoinen Mc Gyver. Tiet suoria mutta mutkia matkassa. Huomenna Juhannuksen viettoon ja reissunne seuranta keskeytyy. (Vähän vaihtelevia sateisia kelejä luvattu tänne.)
Nauttikaan komeista maisemista vaikka "risuluutaa" ei kait olekaan kenelläkään pyörän takana

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)