« Route66 Paiva 2 - Kuvia | Pääsivu | Route66 Paiva 4 - Pitkaa Paivaa Pukkaa »

tiistai, syyskuu 09, 2008

Kommentit

Kati

Terveiset Seppo- Ukille
sateisesta Suomesta !

Leevi, Roope, Pinja & Vanhukset

Lassi

Hienoa että teillä sujuu hyvin. On pojat Alaskastakin päässeet vihdoin lähtemään, myöhästyi lähtö sen verran että ette ilmeisesti tapaa. Ellet sitten Routen jälkeen jää odottelemaan pohjoisesta tulevia. Onnellista matkaa teille.
Lassi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)