« Route66 Paiva 7 - Peace...pipe | Pääsivu | Route66 Paivat 10 ja 11 - Viva Las Vegas »

maanantai, syyskuu 15, 2008

Kommentit

Outi

Terveiset myös sille Hiace-papalle. Hyvin on näyttänyt pysyvän messissä....:)
"I have a dream" - näyttää toteutuneen enemmän kuin hyvin.
T. Outi

Marko, Ronny ja Cia

Moi!
Susa-mammalle ja Kapalle terkkuja. Ollaan vähän flunssassa mutta muuten kaikki ok. Mumin kanssa on kivaa!
t. Marko, Ronny ja Cia.

Satu

Koittakaahan pitää ne pyörät ehjänä reissun loppuun asti!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)