« Route66 Paivat 8 ja 9 - Hopi hopi | Pääsivu | Route66 Paiva 10 - Kuvia »

keskiviikko, syyskuu 17, 2008

Kommentit

Leena Väisänen

Ja täällä Uusikaupunki. Suodaan Jussillekin yksi nautiskeluhetki ja markariita. Siellä nautitaan helteestä ja täällä syksystä. Eipä muuta kun hyvää loppumatkaa Pete, Teisku ja Jussi sekä kaikille muillekin matkalaisille.
Terveiset kotikaupungista, äiti ja isä.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)