« Route66 Paiva 12 - Taas tarkenee | Pääsivu | Kaliforniaa ristiin rastiin »

perjantai, lokakuu 10, 2008

Kommentit

Lassi

Kiitos taas kerran mieleenpainuvasta tarinasta......
Saas nähdä nähdäänkö messuilla vai jossain muualla?
Lassi

Anne

Kiitos Jussille matkakertomuksista. Tuntuu siltä että minäkin on ollut mukana reisussa, kun on lukenut Jussin värikkäitä tarinoita pitkin matkaa. Paljon hyviä reisuja ja kaikkea hyvää.
t. Anne

Tiia

Tervetuloa kotiin, mamma ja pappa !!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)