« Pratkajuttua | Pääsivu | Big Texas Steak »

keskiviikko, syyskuu 02, 2009

Kommentit

Johanna Antila

Hyvältä näyttää, keep going! Varo iskä liian tuhteja lounaita ;-) T. Jonsku

Raija

Näyttääpä kadehdittavalta, huoh. Mutta Ese, tuliaiset vois vähä helpottaa;-)
Terkut myös Eskolle, Arjalle ja Timolle!
yt. Räpä

Timo Stenius

Esko ja Tapsa, joko Suzkat joutaa reissun jälkeen vaihtoon?

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)