« Routeinen juttu | Pääsivu | Good Ol' Texas »

tiistai, syyskuu 01, 2009

Kommentit

Jani

Paikannus on ollut telakalla hetken, mutta nyt on elvytetty serveriä sen verran että kun Jussi lähettelee ensimmäiset signaalit niin nähdään taas retkikunnan viimeisin sijainti kartalla

Reipas ratsumies

terveisia mc marionin porukalle. olette seurannassa koko ajan. esko. suzuki mies henkeen ja vereen vaikka alla on iso HD. Joko alku vapina on hellittanyt? t.team phs

Epe

Terveisiä McMarionin porukalle, kovasti seurataan matkan taittumista,"hiukan" kaihoisalla mielellä.Tänä vuonna sitten pidetään pikkujoulut "reissumuisteloiden ja kuvien katselun"-merkeissä? Ese,muista ne tuliaiset:D. Tv: Epe

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)