« Fotoja.. | Pääsivu | Pratkajuttua »

tiistai, syyskuu 01, 2009

Kommentit

Mutkankiertäjä Oulusta

Hyvin näyttää porukoilla menevän. Terveisiä Tapsalle, tiimin miehelle ja muillekin MC Marionin porukoille muita matkaajia unohtamatta. Olette jatkuvassa "seurannassa"

Pena I

Terveiset Kuivasjärveltä erityisesti MC Marionin "pärrääjille". Pitääkähän Tapsaa silmällä ettei nukahda puikkoihin ja että muistaa myös pyörän "tankata" silloin tällöin (ei joka tauolla). Olen nimittäin havainnut sellaisia oireita reissuillamme.
Naattikaa .....

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)