« Terveisia... | Pääsivu | Karhunhammastie / osa 1 »

lauantai, kesäkuu 05, 2010

Kommentit

osmo vaisanen

Kiva kuulla, että kaikki on mallillaan. Toivottavasti saatte nauttia vielä helteistäkin. Oikein mielenkiintoisia kilometrejä ja turvallista matkaa kaikille. Lähettäjinä Jussin vanhemmat Ukista.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)