« Terveisia Lincoln Citysta | Pääsivu | Aurinkoa ja rantsua »

perjantai, kesäkuu 11, 2010

Kommentit

Ari Lyytikäinen

No alkoihan se täällä Turun puolessa viimeinkin, sade nimittäin! Komeita näyttää maisemat olevan...Täällä iltalehden viimeisin uutinen on, että Kanerva on lähetellyt viestejä 16-vuotiaalle plikalle.HYI, HYI! Parempaa säätä loppuajaksi teille ja Jarille ja Tuulalle paljon terveisiä Arilta ja Outilta

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)