« Highway1 ja Golden Gate | Pääsivu | Lotto...ammo jne »

lauantai, elokuu 21, 2010

Kommentit

Jukka Lappalainen

Hyvä väki! Näyttäkää niille, että ollaan maailman parhaita (Newsweek)!

-Jukka-

Esa Antila

Terveisiä Jussille Routemme vuosipäivän lähestyessä. Kuulostaa aika pahalta tuo Gold Wing, jopa pyhäinhäväistysta.Toivottavasti väliaikainen häiriö.
Hyvin ovat ajot sujuneet täälläkin,deluxe oli hyvä valinta
Tervisin Tuula ja Esa

Lassi

Mukavaa reissua, jo tätä on odotettukin, hienoja tuttuja maisemia vuoden takaa, meillä seuraava reissu 2012......Lassi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)